പത്മഭൂഷണ്‍ ഡോ.പി കെ വാരിയരെ ഉപകാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു

538
Advertisement

പത്മഭൂഷണ്‍ ഡോ.പി കെ വാരിയരെ ഉപകാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു.ടോംയാസ് അഡ്വര്‍ടൈസിംഗ് കേരളത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടക്കല്‍ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയും ചീഫ് ഫിസ്ഷ്യനുമായ പത്മഭൂഷണ്‍ ഡോ പി കെ വാരിയരെ (96) ടോംയാസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ തോമസ് പാവറട്ടി ഉപകാരം നല്‍കി ആദരിച്ചു