പ്ലാസ്റ്റിക്ഒഴിവാക്കി ക്രിസ്തുമസ്സിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ വിമലസെന്‍ട്രല്‍സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

358

താണ്ണിശ്ശേരി:തിരുപ്പിറവിയുടെആഘോഷമായക്രിസ്തുമസ്സിനെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ താണിശ്ശേരിവിമലസെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ഉണ്ടാക്കുന്നു.വിപണിയില്‍സജീവമായിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അലങ്കാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുപ്രകൃതിസ്‌നേഹം പ്രകടമാക്കുന്ന രീതിയില്‍ വര്‍ണ്ണകടലാസുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നകുട്ടികളില്‍പ്രകൃതിസ്‌നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്.

Advertisement