റേഷന്‍കട കെ-സ്റ്റോറായി ഉയര്‍ത്തി

13


മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് സപ്ലൈഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുരിയാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആനുരുളിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റേഷന്‍കട കെ-സ്റ്റോറായി ഉയര്‍ത്തി. മുമ്പ് കേരളത്തിലെ റേഷന്‍കടകളില്‍ 108 റേഷന്‍കകള്‍ കെ-സ്‌റ്റോറായി ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ 200 റേഷന്‍കടകളാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ഓണക്കാലത്ത് കെ-സ്‌റ്റോറായി ഉയര്‍ത്തുന്നതിന് തീരിമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ ഒന്നാണ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലെ ഈ റേഷന്‍കട. മുകുന്ദപുരത്തെ റേഷന്‍കട ഉന്നത-വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യ-നീതിവകുപ്പ്മന്ത്രി ഡോ.ആര്‍.ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുരിയാട്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോസ്.ജെ.ചിറ്റിലപ്പിള്ളി അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ത്രിതലപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍, വിവിധ രാഷ്ട്രീകക്ഷി പ്രതിനിധികള്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ ഇ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement