മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ റോസ്ഗാർ ദിനo ആചരിച്ചു

42

മുരിയാട്: പഞ്ചായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ റോസ്ഗാർ ദിനo ആചരിച്ചു. ആചരണം പഞ്ചായത്ത് അംഗം തോമസ് തൊകലത്ത് നിർവഹിച്ചു 2022-23 വർഷത്തെ 100 ദിനം പൂർത്തികരിച്ച തൊഴിലാളികളെ ആദരിച്ചു. 2023 – 24 വർഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് വിശദികരിച്ചു

തൊഴിലുറപ്പ് അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനിയർ അഞ്ജു സുഗതൻ, ഓവർസിയർ അക്ഷയ് ബാലൻ, മേറ്റ് ഇന്ദിര ശശി, കുടുബശ്രീ എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് സെനു രവി, എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Advertisement