കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് .

22

മുരിയാട്: കടുത്ത വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായി ടാങ്കർ ലോറി വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യാൻ മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.മാർച്ച് മാസം ആദ്യം തന്നെ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനുള്ള അനുമതിക്കായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സമീപിച്ചീരുന്നു. മാർച്ച് 6 നാണ് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര കമ്മിറ്റി വിളിച്ച് ചേർക്കുകയും ടെന്റർ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആയിരുന്നു. നിയമാനുസൃതമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ടാങ്കർ ലോറി വിതരണം ആരംഭിക്കും.

Advertisement