കുഴുപ്പിള്ളി കോരൻ മകൻ സുബ്രൻ ( 58) നിര്യാതനായി

22

പുല്ലൂർ ഊരകം കുഴുപ്പിള്ളി കോരൻ മകൻ സുബ്രൻ ( 58) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ :ശോഭന.മകൻ :വിഷ്ണു

Advertisement