പൊറത്തിശ്ശേരിയിൽ കളിയക്കോണം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു

53

പൊറത്തിശ്ശേരി: കളിയക്കോണം പാടശേഖരത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനാൽ 35-ാം വാർഡിലെ തുറുകായ് കുളം,നക്ഷത്ര റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഏരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടു.ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പനോലിതോടിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

Advertisement