കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന് സമീ റോഡിന്റെ ഒരു വശം ഇടിഞ്ഞ നിലയിൽ

68

കരുവന്നൂർ: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്ററിന് സമീപം കരുവന്നൂർ-കാറളം സൗത്ത് ബണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം കെട്ടിയ താൽക്കാലിക തടയണ തകർന്ന് റോഡിന്റെ ഒരു വശംഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രളയ കാലത്ത് റെഗുലേറ്ററിന് സമീപം തകർന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇക്കുറിയും തകർന്നിട്ട് ഉള്ളത്.

Advertisement