കണക്കിനെ കയ്യിലെടുക്കാം എളുപ്പത്തിൽ

25

കൂട്ടുന്നതിലൂടെയും കുറക്കുന്നതിലൂടെയും ഗുണനം പഠിക്കുക. പുതിയ ബാച്ച് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കും. കോഴ്സ് കാലാവധി 45 ദിവസമാണ്. സമയം പ്രതിദിനം 30 മിനിറ്റ്, ആഴ്ച യിൽ 3 ദിവസം. താല്പര്യം ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുക.👉
https://chat.whatsapp.com/C1wwEcr28iwFQeCq4DZgsj

Advertisement