ലോക് ഡൗൺ നീട്ടി, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചു

34
Advertisement

സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ഡൗൺ മെയ്‌ 30 വരെ നീട്ടി. തൃശ്ശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ നാളെ മുതൽ ഒഴിവാക്കും.

Advertisement