തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 156 പേര്‍ക്ക് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 17) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

174
Advertisement

തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 156 പേര്‍ക്ക് ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 17) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു… അമല ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 24അമലക്ലസ്റ്റർ(ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ സമ്പർക്കം) -13ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -31ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ – പ്രൈവറ്റ് -1നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-9മിണാലൂർ ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം)-2മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) – 7ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ(സമ്പർക്കം) -3മറ്റു സമ്പർക്കം – 51മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ – 6ഉറവിടമറിയാത്തവർ – 9ആകെ -156

 1. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 63 സ്ത്രീ.
 2. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 57 പുരുഷൻ .
 3. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 52 പുരുഷൻ .
 4. സമ്പർക്കം- വെട്ടുക്കാട്- 50 പുരുഷൻ .
 5. സമ്പർക്കം- പുത്തുര് – 36 സ്ത്രീ.
 6. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ- തെക്കുംക്കര – 58 പുരുഷൻ .
 7. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തക – തെക്കുംക്കര- 56 സ്ത്രീ.
 8. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ്- 63 സ്ത്രീ.
 9. ഉറവിടമറിയാത്ത 59 സ്ത്രീ.
 10. ആന്റമാൻ- താന്നിശ്ശേരി – 57 പുരുഷൻ .
 11. സമ്പർക്കം- മറ്റം- 35 സ്ത്രീ.
 12. സമ്പർക്കം- അവിട്ടപ്പിളളി – 38 പുരുഷൻ .
 13. സമ്പർക്കം- എലഞ്ഞിപ്ര – 53 പുരുഷൻ .
 14. സമ്പർക്കം- പോട്ട – 54 പുരുഷൻ
 15. സമ്പർക്കം- കൊട്ടാറ്റ് – 30 പുരുഷൻ .
 16. സമ്പർക്കം- കുറ്റിക്കാട് – 48 പുരുഷൻ .
 17. സമ്പർക്കം- ചേരാമംഗലം – 65 സ്ത്രീ.
 18. സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 43 സ്ത്രീ.
 19. സമ്പർക്കം- ആളൂര് – 52 പുരുഷൻ .
 20. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ – 45 പുരുഷൻ .
 21. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 19 സ്ത്രീ.
 22. സമ്പർക്കം- വളളിക്കുന്ന് – 60 പുരുഷൻ
 23. സമ്പർക്കം- തിരുവനന്തപ്പുരം – 41 പുരുഷൻ
 24. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 44 ദിവസം ആൺകുട്ടി.
 25. സമ്പർക്കം- ചാവ്വക്കാട് – 33 പുരുഷൻ
 26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ – 31 പുരുഷൻ.
 27. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 52 പുരുഷൻ.
 28. സമ്പർക്കം- തമ്പുരാൻപ്പടി – 56 സ്ത്രീ.
 29. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 41 പുരുഷൻ.
 30. സമ്പർക്കം- അത്താണി – 38 പുരുഷൻ..
 31. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 59 സ്ത്രീ.
 32. സമ്പർക്കം- പുല്ലാനിക്കാട് – 30 സ്ത്രീ.
 33. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 5 ആൺകുട്ടി.
 34. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 6 പെൺകുട്ടി.
 35. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 10 പെൺകുട്ടി.
 36. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 27 സ്ത്രീ.
 37. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 65 പുരുഷൻ.
 38. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 50 പുരുഷൻ.
 39. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 13 ആൺകുട്ടി.
 40. സമ്പർക്കം- പിലാക്കാട് – 14 ആൺകുട്ടി.
 41. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
 42. സമ്പർക്കം- ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – 25 സ്ത്രീ.
 43. സമ്പർക്കം- കുരിയച്ചിറ – 76 പുരുഷൻ.
 44. ഉറവിടമറിയാത്ത നന്ദിപുലം സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 45. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 32 പുരുഷൻ.
 46. സമ്പർക്കം- കണ്ടശ്ശാംകടവ് – 33 പുരുഷൻ.
 47. കർണ്ണാടക – 68 സ്ത്രീ.
 48. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 54 സ്ത്രീ.
 49. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 പുരുഷൻ.
 50. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 47 പുരുഷൻ.
 51. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 60 പുരുഷൻ.
 52. സമ്പർക്കം- കുറ്റിച്ചിറ – 23 പുരുഷൻ.
 53. സമ്പർക്കം- ഉറുമ്പൻകുന്ന് – 34 സ്ത്രീ.
 54. സമ്പർക്കം- മേച്ചിറ – 45 പുരുഷൻ.
 55. സമ്പർക്കം- മുരിങ്ങൂർ – 61 പുരുഷൻ.
 56. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 52 സ്ത്രീ.
 57. സമ്പർക്കം- കരൂര് – 47 പുരുഷൻ.
 58. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 36 സ്ത്രീ.
 59. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 29 സ്ത്രീ.
 60. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 2 ആൺകുട്ടി.
 61. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി് – 44 പുരുഷൻ.
 62. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 42 പുരുഷൻ.
 63. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 7 ആൺകുട്ടി.
 64. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 56 സ്ത്രീ.
 65. സമ്പർക്കം- പരിയാരം – 30 പുരുഷൻ.
 66. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 2 ആൺകുട്ടി.
 67. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 70 പുരുഷൻ.
 68. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 15 സ്ത്രീ.
 69. സമ്പർക്കം- മങ്കര – 36 സ്ത്രീ.
 70. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 23 സ്ത്രീ.
 71. സമ്പർക്കം- മേലൂര് – 70 സ്ത്രീ.
 72. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 43 പുരുഷൻ.
 73. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 50 പുരുഷൻ.
 74. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി് – 36 പുരുഷൻ.
 75. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 52 സ്ത്രീ.
 76. ആന്റമാൻ – പടിയൂര്- 15 ആൺകുട്ടി.
 77. സമ്പർക്കം- കൂടപ്പുഴ – 53 പുരുഷൻ.
 78. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 48 സ്ത്രീ.
 79. സമ്പർക്കം- വെറ്റിലപ്പാറ – 47 പുരുഷൻ.
 80. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 58 സ്ത്രീ.
 81. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 75 സ്ത്രീ.
 82. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 50 സ്ത്രീ.
 83. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 40 പുരുഷൻ.
 84. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 50 സ്ത്രീ.
 85. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
 86. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 55 പുരുഷൻ.
 87. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 47 പുരുഷൻ.
 88. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 47 പുരുഷൻ.
 89. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 25 പുരുഷൻ.
 90. സമ്പർക്കം- കൊടക്കര – 45 പുരുഷൻ.
 91. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 53 സ്ത്രീ.
 92. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 17 പെൺകുട്ടി.
 93. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 57 സ്ത്രീ.
 94. സമ്പർക്കം- വെളളാങ്കല്ലൂർ- 30 പുരുഷൻ.
 95. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 36 സ്ത്രീ.
 96. സമ്പർക്കം- പുറനാട്ടുക്കര – 14 ആൺകുട്ടി.
 97. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 36 സ്ത്രീ.
 98. സമ്പർക്കം- മുണ്ടൂര് – 55 സ്ത്രീ.
 99. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 13 ആൺകുട്ടി.
 100. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 14 പെൺകുട്ടി.
 101. സമ്പർക്കം- തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി – 25 പുരുഷൻ .
 102. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 55 സ്ത്രീ.
 103. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 36 സ്ത്രീ.
 104. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 28 സ്ത്രീ.
 105. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ- 45 സ്ത്രീ.
 106. സമ്പർക്കം- എം.ജി കാവ് – 36 പുരുഷൻ .
 107. സമ്പർക്കം- പുവ്വത്തുര്- 65 പുരുഷൻ.
 108. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 58 പുരുഷൻ.
 109. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 43 സ്ത്രീ.
 110. സമ്പർക്കം- പടിയൂര് – 10 ആൺകുട്ടി.
 111. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 27 സ്ത്രീ.
 112. സമ്പർക്കം- പുത്തൂർ – 23 പുരുഷൻ
 113. ഉറവിടമറിയാത്ത – പട്ടിക്കാട് – 34 സ്ത്രീ.
 114. സമ്പർക്കം- മനക്കൊടി – 32 പുരുഷൻ.
 115. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 8 പെൺകുട്ടി.
 116. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 24 സ്ത്രീ.
 117. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ – 26 പുരുഷൻ.
 118. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി – 11 പെൺകുട്ടി.
 119. ഉറവിടമറിയാത്ത – ത്യശ്ശൂർ – 24 പുരുഷൻ.
 120. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 33 പുരുഷൻ.
 121. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 40 പുരുഷൻ.
 122. ഉറവിടമറിയാത്ത – ചാലക്കുടി – 50 സ്ത്രീ.
 123. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 31 സ്ത്രീ.
 124. ആന്ധ്രപ്രദേശ്- വാസുപുരം – 33 പുരുഷൻ.
 125. സമ്പർക്കം- വെളളാനിക്കര – 37 പുരുഷൻ.
 126. ഉറവിടമറിയാത്ത – എറവ് – 19 പുരുഷൻ.
 127. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 30 സ്ത്രീ.
 128. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
 129. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 25 പുരുഷൻ.
 130. സമ്പർക്കം- ചിയ്യാരം – 31 പുരുഷൻ.
 131. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 82 സ്ത്രീ.
 132. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 39 പുരുഷൻ.
 133. സമ്പർക്കം- ഒളരിക്കര – 21 പുരുഷൻ.
 134. സമ്പർക്കം- മരത്തംക്കോട് – 38 പുരുഷൻ.
 135. സമ്പർക്കം- ചേറൂര് – 33 സ്ത്രീ.
 136. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 40 സ്ത്രീ.
 137. സമ്പർക്കം- പുത്തൂര് – 58 പുരുഷൻ.
 138. സമ്പർക്കം- അരിമ്പൂര്- 29 പുരുഷൻ.
 139. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 48 സ്ത്രീ.
 140. സമ്പർക്കം- അമല നഗർ – 56 സ്ത്രീ.
 141. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 84 പുരുഷൻ.
 142. തമിഴ്‌നാട്-ആര്യംപാടം – 36 പുരുഷൻ.
 143. ഹരിയാന-പുതുരുത്തി – 34 പുരുഷൻ.
 144. സമ്പർക്കം- കാട്ടൂര് – 35 സ്ത്രീ.
 145. ഉറവിടമറിയാത്ത – തേനൂർ – പാലക്കാട്- 65 പുരുഷൻ.
 146. സമ്പർക്കം- അഞ്ഞൂർ – 21 പുരുഷൻ.
 147. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 2 പെൺകുട്ടി.
 148. സമ്പർക്കം- കുറ്റൂര് – 73 സ്ത്രീ.
 149. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 60 സ്ത്രീ
 150. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 3 പെൺകുട്ടി.
 151. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂര് – 5 ആൺകുട്ടി.
 152. സമ്പർക്കം- പേരാമംഗലം – 15 ആൺകുട്ടി.
 153. ഉറവിടമറിയാത്ത – പന്നിത്തടം – 63 പുരുഷൻ.
 154. ഉറവിടമറിയാത്ത -അന്നലൂർ -8 ആൺകുട്ടി.
 155. സമ്പർക്കം- മുല്ലശ്ശേരി- 35 സ്ത്രീ.
 156. സമ്പർക്കം- കുറുമാൽ – 55 പുരുഷൻ.

Advertisement