തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 4 ) 72 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

308
Advertisement

 1. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 6 ആൺകുട്ടി.
 2. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 5 പെൺകുട്ടി.
 3. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 9 പെൺകുട്ടി.
 4. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വളളത്തോൾ നഗർ- 31 പുരുഷൻ.
 5. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 6 പെൺകുട്ടി.
 6. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 34 പുരുഷൻ.
 7. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 30 സ്ത്രീ.
 8. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി -9 ആൺകുട്ടി.
 9. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി -27 പുരുഷൻ.
 10. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 16 ആൺകുട്ടി.
 11. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 84 പുരുഷൻ.
 12. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 39 സ്ത്രീ.
 13. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കൊണ്ടായി- 58 സ്ത്രീ.
 14. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 16 ആൺകുട്ടി.
 15. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 39 പുരുഷൻ.
 16. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 19 പുരുഷൻ.
 17. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- കടങ്ങോട്- 21 പുരുഷൻ.
 18. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 60 പുരുഷൻ.
 19. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ചേർപ്പ് – 3 പെൺകുട്ടി.
 20. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 5 പെൺകുട്ടി.
 21. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 22 സ്ത്രീ.
 22. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 30 സ്ത്രീ.
 23. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 1 ആൺകുട്ടി.
 24. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 32 പുരുഷൻ.
 25. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 71 സ്ത്രീ.
 26. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 71 പുരുഷൻ.
 27. കെ.എസ്.ഇ – ക്ലസ്റ്റർ- മുരിയാട് – 60 പുരുഷൻ.
 28. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- മേലൂർ – 48 പുരുഷൻ.
 29. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 24 പുരുഷൻ.
 30. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 13 പെൺകുട്ടി.
 31. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 41 സ്ത്രീ.
 32. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- അവണിശ്ശേരി – 50 പുരുഷൻ.
 33. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- കൂർക്കഞ്ചേരി- 52 സ്ത്രീ.
 34. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ഒല്ലൂർ – 42 പുരുഷൻ.
 35. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ- 56 സ്ത്രീ.
 36. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- കൊടുങ്ങലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി – 4 പെൺകുട്ടി.
 37. സമ്പർക്കം- ചാലക്കുടി – 70 സ്ത്രീ.
 38. സമ്പർക്കം- പാവറട്ടി – 85 സ്ത്രീ.
 39. സമ്പർക്കം- എറിയാട് – 20 സ്ത്രീ.
 40. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 16 ആൺകുട്ടി.
 41. സമ്പർക്കം- അവണ്ണൂർ – 2 ആൺകുട്ടി.
 42. സമ്പർക്കം- എളവളളി – 54 പുരുഷൻ.
 43. സമ്പർക്കം- മാള – 25 സ്ത്രീ.
 44. സമ്പർക്കം- അവണ്ണിശ്ശേരി – 56 സ്ത്രീ.
 45. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 7 ആൺകുട്ടി..
 46. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 18 പെൺകുട്ടി.
 47. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 11 ആൺകുട്ടി..
 48. സമ്പർക്കം- കൈപ്പമംഗലം – 17 ആൺകുട്ടി..
 49. സമ്പർക്കം- കൊടുങ്ങലൂർ – 45 പുരുഷൻ.
 50. ഉറവിടമറിയാത്ത ചൂണ്ടൽ സ്വദേശി – 74 സ്ത്രീ.
 51. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 20 പുരുഷൻ.
 52. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 58 പുരുഷൻ.
 53. ഉറവിടമറിയാത്ത പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 66 സ്ത്രീ.
 54. ഉറവിടമറിയാത്ത മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
 55. ഉറവിടമറിയാത്ത ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 48 പുരുഷൻ.
 56. റിയാദ്- ദേശമംഗലം – 40 പുരുഷൻ.
 57. മാംഗ്ലൂർ – ചേലക്കര – 20 പുരുഷൻ.
 58. തമിഴ്നാട് – തെക്കുംകര – 24 പുരുഷൻ.
 59. മഹാരാഷ്ട്ര- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 59 പുരുഷൻ.
 60. കർണ്ണാടക- പറപ്പൂക്കര – 25 പുരുഷൻ.
 61. കർണ്ണാടക- വെങ്കിടങ്ങ് – 27 പുരുഷൻ.
 62. സമ്പർക്കം – അരിമ്പൂർ – 46 പുരുഷൻ
 63. സമ്പർക്കം – തൃശ്ശൂർ – 60 പുരുഷൻ
 64. സമ്പർക്കം- പനമുക്ക് – 52 പുരുഷൻ
 65. സമ്പർക്കം- അമ്മാടം – 69 പുരുഷൻ
 66. സമ്പർക്കം- അരണാട്ടുകര – 58 പുരുഷൻ
 67. സമ്പർക്കം- മായന്നൂർ – 12 ആൺകുട്ടി
 68. സമ്പർക്കം- നടവരമ്പ് – 42 സ്ത്രീ
 69. സമ്പർക്കം- പുത്തൻചിറ – 82 സ്ത്രീ
 70. സമ്പർക്കം- അടിച്ചിലി – 23 പുരുഷൻ
 71. സമ്പർക്കം- – തുറവൻകാട് – 60 പുരുഷൻ
 72. സമ്പർക്കം- – മരുതൻകോട് – 16 പെൺകുട്ടി
Advertisement