തൃശ്ശൂർ 58 പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

323
Advertisement

 1. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 2. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 3. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തളിക്കുളം സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 4. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 5. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കരിമത്ര സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 6. ശക്തൻ മാർക്കറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ – വിൽവട്ടം സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 7. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 8. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചെട്ടിക്കുളം സ്വദേശി – 21 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 9. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പോട്ട സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 10. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 11. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 12. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 13. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 14. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 15. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 12 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 16. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 17. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 18. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 19. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 20. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 മാസം പെൺകുട്ടി.
 21. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 22. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 5 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 23. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 24. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 25. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 88 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 26. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 27. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 28. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 29. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൂടപ്പുഴ സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 30. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – അന്നമ്മനട സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 31. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 25 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 32. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 33. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 34. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 35. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – താന്ന്യം സ്വദേശി – 6 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 36. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 37. സസമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 38. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന നടത്തറ സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 39. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 40. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 41. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 42. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 85 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 43. ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 44. കർണ്ണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 45. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 46. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 47. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 47 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 48. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – മാടക്കത്തറ സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 49. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടവല്ലൂർ സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 50. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 51. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 52. കെ.എൽ.എഫ് . ക്ലസ്റ്റർ – പറപ്പൂക്കര സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 53. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 54. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 55. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 56. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 57. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന അളഗപ്പനഗർ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 58. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
Advertisement