കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് പഠനാവശ്യത്തിനായി 30 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടിവി നൽകി

146

കരുവന്നൂർ :ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനപരിധിയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠനസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 30 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടിവി നൽകി. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് കെ.കെ. ദിവാകരൻ മാസ്റ്റർ നിർവ്വഹിച്ചു. ഡയറക്ടർമാരായ ടി.എസ്. ബൈജു, അമ്പിളി മഹേഷ്, എൻ. നാരായണൻ, ജിജോരാജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement