കെ.എസ്.ഇ.ബി ജീവനകാർക്ക് മാസ്ക്കുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

70

ഇരിങ്ങാലക്കുട:കെ എസ് ഇ ബി നമ്പർ- 2 ജീവനകാർക്ക് പൊതുപ്രവത്തകയായ സ്മിന മനോജ് മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗം തോമസ് തൊകലത്ത് മുഖേന അസ്സിസ്റ്റന്റ് എൻജീനീയർക്ക് മാസ്ക്കുക്കൾ കൈമാറി.

Advertisement