അമ്പതാം വിവാഹവാർഷികാശംസകൾ

185
Advertisement

മുരിയാട് കുഴിക്കാട്ടിപ്പുറത്ത് പി. ഗോപിനാഥനും സുഭദ്ര ഗോപിനാഥനും അമ്പതാം വിവാഹവാർഷികാശംസകൾ…

Advertisement