ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചു

65

ഇരിങ്ങാലക്കുട :കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രൊഫ കെ യു അരുണൻ എം എൽ ഏ യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചു. പി പി ഇ കിറ്റ്, എൻ ക്യു 5 മാസ്ക്, ഇൻഫ്രാ റെഡ് തെർമോമീറ്റർ, സാനിറ്റൈസർ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനായി 1, 50, 000 (ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ) രൂപയാണ് എം എൽ ഏ ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ജനറൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനെ ചുമതലപെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം എൽ ഏ അറിയിച്ചു.

Advertisement