ഹരിപുരം ബണ്ട് പുനര്‍നിര്‍മിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നു..

360

ഹരിപുരം വടക്കുവശത്തുള്ള ബണ്ട് പുനര്‍നിര്‍മിക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നു..

Advertisement