ചാലക്കുടി പുഴയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മരങ്ങളും ,മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയുന്നു

467
Advertisement

ചാലക്കുടി പുഴയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മരങ്ങളും ,മാലിന്യങ്ങളും ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയുന്നു

Advertisement