ശ്രീകൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രോത്സവം ഒന്നാം ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന തിരുവാതിരക്കളിയില്‍ നിന്നും

275
Advertisement