അവിട്ടത്തൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഉത്സവം ആറാട്ടോടെ സമാപിച്ചു.

308
Advertisement

Advertisement