ബിൻ ജോസിന് ജന്മദിനത്തിന്റെ മംഗളാശംസകൾ

506
Advertisement

ജ്യോതിസ് കോളേജ് ഡയറക്ടർ ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളിയുടെ ഭാര്യ ബിൻ ജോസിന് ജന്മദിനത്തിന്റെ മംഗളാശംസകൾ