പടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ റോഡരികിലും ജലാശയങ്ങളിലും മാലിന്യം തള്ളുന്നു.

383
Advertisement

പടിയൂര്‍ : പടിയൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ റോഡരികിലും ജലാശയങ്ങളിലും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് വ്യാപകമാകുന്നു.പഞ്ചായത്തിനെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാക്കാത്തുരുത്തി, കോതറ, മതിലകം, അരിപ്പാലം, കെട്ടുചിറ പാലങ്ങളില്‍ വഴി വിളക്കുകള്‍ ശരിയായ രീതിയില്‍ കത്താത്തതിനാല്‍ രാത്രി സഞ്ചാരത്തിന് ജനങ്ങള്‍ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. രാത്രിയുടെ മറവില്‍ ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കക്കൂസ്മാലിന്യവും, അറവുമാലിന്യവും തള്ളുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാലിന്യങ്ങള്‍ ജലാശയങ്ങളില്‍ കൂടി ഒഴുകി ദൂരവ്യാപകമായ സാമൂഹ്യപ്രശ്‌നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും ഈ പ്രദേശത്തു രൂക്ഷമാണ്.നിരന്തരമായി പഞ്ചായത്തതികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ നാട്ടുക്കാര്‍ പ്രശ്‌നം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടും നടപടികള്‍ എടുക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുക്കാര്‍ സമരപരിപാടികള്‍ ആരംഭിക്കുവാന്‍ ആലോചിക്കുന്നു.

 

Advertisement