ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 7റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു

148

ഇരിങ്ങാലക്കുട:മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 7റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി 1, 23, 00, 000 ( ഒരു കോടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ) രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി പ്രൊഫ. കെ. യു. അരുണൻ എം. എൽ. ഏ അറിയിച്ചു.കാട്ടൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കാട്ടൂർ ഹൈ സ്കൂൾ — വലക്കഴ ലിങ്ക് റോഡിന് 18, 00, 000 ( പതിനെട്ടു ലക്ഷം ) രൂപ, മുരിയാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആനന്ദപുരം കപ്പേള — കൊശറപ്പാലം റോഡിന് 18, 00, 000 ( പതിനെട്ടു ലക്ഷം ) രൂപ, ആളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വലതു കര കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന് 12, 00, 000 ( പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷം ) രൂപ, അഞ്ചലങ്ങാടി പാലസ് റോഡിന് 10, 00, 000 ( പത്തുലക്ഷം ) രൂപ, പൂമംഗലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടിപ്പാലം റോഡിന് 25, 00, 000 ( ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ) രൂപ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ നമ്പ്യാങ്കാവ് — കുഴിക്കാട്ടുകോണം റോഡിന് 25, 00, 000 ( ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ) രൂപ, പുത്തൻ തോട് തെക്കേ ബണ്ട് റോഡിന് 15, 00, 000 (പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ) രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തുമെന്നും എത്രയും വേഗത്തിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും എം. എൽ. ഏ അറിയിച്ചു.

Advertisement