തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 3) 85 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

393

തൃശ്ശൂരിൽ ഇന്ന് (ആഗസ്റ്റ് 3) 85 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

 1. ബാംഗ്ലൂർ കണ്ടാണശ്ശേരി – 26 പുരുഷൻ
 2. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് 57 സത്രീ
 3. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര 54 പുരുഷൻ
 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – താന്ന്യം സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 5. താന്ന്യം സ്വദേശി – 37 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 6. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തോളൂർ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 7. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 8. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 9. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 10. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി് സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 11. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി് സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 12. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 13. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അവണ്ണൂർ സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 14. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അവണ്ണൂർ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 15. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 16. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 61 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 17. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 18. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 51 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 19. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 20. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചാഴൂർ സ്വദേശി – 10 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 21. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചാഴൂർ സ്വദേശി – 75 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 22. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ചാഴൂർ സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 23. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന പാണഞ്ചേരി സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 24. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൂർക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 25. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കോടശ്ശേരി സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 26. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന തെക്കുംക്കര സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 27. കെ.എൽ.എഫ്. ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 49 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 28. ദമാമിൽ നിന്ന് വന്ന അളഗപ്പനഗർ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 29. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലുളള 27 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 30. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 31. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പഴയന്നൂർ സ്വദേശി – 75 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 32. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തിരുവില്വാമല സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 33. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി – 68 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 34. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടകര സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 35. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 36. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 70 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 37. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 38. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 14 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 39. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 40. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊരട്ടി സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 41. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന പാഞ്ഞാൾ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 42. വടമ ക്ലസ്റ്റർ – മാള സ്വദേശി – 2 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി
 43. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 18 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 44. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 45. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 46. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടങ്ങോട് സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 47. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ചാവക്കാട് സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 48. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 49. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പറങ്ങോട് സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 50. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന ചേലക്കര സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 51. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ചേറ്റുവ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 52. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 53. മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 54. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 55. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 15 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 56. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 57. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പടിയൂർ സ്വദേശി – 8 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 58. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 54 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 59. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പടിയൂർ സ്വദേശി – 9 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 60. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 16 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 61. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 62. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 40 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 63. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 4 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 64. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 65. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 66. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട്് സ്വദേശി – 67 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 67. ഖത്തറിൽ നിന്ന് വന്ന ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 68. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടൂർ സ്വദേശി – 59 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 69. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പോർക്കുളം സ്വദേശി – 66 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 70. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – പോർക്കുളം സ്വദേശി – 63 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 71. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – തൃക്കൂർ സ്വദേശി -7 വയസ്സ്
 72. ശക്തൻ ക്ലസ്റ്റർ – തൃക്കൂർ സ്വദേശി – 7 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 73. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പുത്തൂർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 74. ഒമാനിൽ നിന്ന് വന്ന പാറളം സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 75. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 76. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മുരിയാട് സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 77. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 78. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 17 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി.
 79. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 80. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പൂമംഗലം സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 81. പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ – പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ.
 82. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 27 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 83. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വളളത്തോൾ നഗർ സ്വദേശി – 35 വയസ്സ് പുരുഷൻ.
 84. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മാള സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി.
 85. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – അന്നമനട സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് പുരുഷൻ.

ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ -517
ഇതുവരെ ആകെ പോസറ്റീവ് -1676
നെഗറ്റീവ് -52
ഇതുവരെ ആകെ നെഗറ്റീവ് -1141

Advertisement