നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 5 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 354 പേർ

48

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂലൈ 5 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 354 പേർ ഉണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. 327 പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും 27 പേർ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിലും ആണ് ഉള്ളത് .20 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു .പുതിയതായി 14 പേർക്കാണ് ക്വാറന്റൈയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 26 പുരുഷന്മാരും 1 സ്ത്രീയും,ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 232 പുരുഷന്മാരും 95 സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 148 പുരുഷന്മാരും 54 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 202 പേരാണ് ഉള്ളത് .ക്വാറന്റൈയിനിലുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം 204 ആണ്.

Advertisement