ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ (ജൂൺ 6)ക്വാറന്റൈയിനിൽ 326 പേർ

227

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭയിൽ (ജൂൺ 6 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 326 പേർ ഉണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു.അതിൽ 189 പുരുഷന്മാരും 116 സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് .23 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു .ഇന്ന് പുതിയതായി 17 പേർക്കാണ് ഹോം ക്വാറന്റൈയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 16 പുരുഷന്മാരും 4 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 20 പേരാണ് ഉള്ളത്

Advertisement