ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് ജോസഫ്സ് (ഓട്ടോണോമസ്) കോളേജ് ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

3

ഇരിങ്ങാലക്കുട :സെന്റ് ജോസഫ്സ് (ഓട്ടോണോമസ്) കോളേജ് മന:ശാസ്ത്ര വിഭാഗം ദശാബ്ദി ആഘോഷത്തിന്റെയും ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനാചരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി 13.10.2023 ൽ ഇന്റർ കോളേജിയേറ്റ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കോളേജുകളിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ വിവിധ മത്സരയിനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു, വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനദാനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

Advertisement