ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കായിക വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ബിന്റു ടി കല്യാൺ കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കായിക വിഭാഗത്തിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചുക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കായിക വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ബിന്റു ടി കല്യാൺ കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കായിക വിഭാഗത്തിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡായി അംഗീകാരം ലഭി

3

കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കായിക വിഭാഗത്തിൽ റിസർച്ച് ഗൈഡായി അംഗീകാരം ലഭിച്ച ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കായിക വിഭാഗം മേധാവി ഡോ ബിന്റു ടി കല്യാൺ. നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ ജെർണലുകളിൽ പേപ്പറുകളും കായിക മേഖലയിൽ നിരവധി ബുക്കുകളും ഇദ്ദേഹം ഇതിനോടകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Advertisement