ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം 2023 ആന ചമയം

26

ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം 2023 ആന ചമയം.17 ആനകളെ ഒരേസമയം എഴുന്നള്ളിക്കുന്നു. അതിൽ 7 നെറ്റിപ്പട്ടം സ്വർണവും 10 നെറ്റിപ്പട്ടം വെള്ളിയിലും തീർത്തതാണ്. ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉപയോഗിച്ച് നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അറിവ്.

Advertisement