ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2023-24

34

ഇരിങ്ങാലക്കുട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2023 24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള

ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ വലിയാട്ടിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്റ്

ലളിതാബാലൻ അധ്യഷ്യത വഹിച്ചു.സേവനമേഖലയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനനിർമ്മാണത്തിനും ഭിന്നശേഷിക്കാരുട ഉന്നമനത്തിനും നൈപുണ്യവികസനത്തിനും, കുടിവെള്ളത്തിനും, ശുചിത്വ -ഖര

മാലിന്യസംസ്കരണ മേഖലയ്ക്കും മുഖ്യപരിഗണന നൽകുന്നു.ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് 97.6 ലക്ഷം രൂപയും ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് 16 ലക്ഷം രൂപയും

വാട്ടർ എ.ടി.എം , കിണർ റീചാർജ്ജിംഗ് കിണർ നിർമ്മാണം എന്നിവക്കുമായി 26

ലക്ഷം രൂപയും വകയിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് . കാറളം വെള്ളാനിയിൽ ഗ്യാസ്

ക്രിമിറ്റോറിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 95.33 ലക്ഷം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനിതകളുടെ

സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതിക്ക് 11.25 ലക്ഷം രൂപയും മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

നെൽകൃഷി പ്രോൽസാഹത്തിന് 18 ലക്ഷം രൂപയും കാലിത്തീറ്റ് സബ്സിഡിക്ക്

ലക്ഷം രൂപയും മുട്ടക്കോഴി വിതരണത്തിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്

ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പദ്ധതിക്ക് 12 .6 ലക്ഷം ഡോക്ടർമാരേയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനേയും നിയമിക്കുന്നതിനായി 22 ലക്ഷം രൂപ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുറിക്ക് 40 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.അങ്കണവാടി പോഷകാഹാരത്തിന് 11.50ലക്ഷം രൂപയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന വിഭാഗത്തിന് 13.5 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വൃക്കരോഗികളുടെ ഡയാലിസ് ചെലവിന് 4 ലക്ഷം രൂപ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടറിന് 5 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരുത്തുന്നു .വനിതകളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പറപ്പൂക്കരയിലുള്ള ഫിറ്റ്നെസ് സെന്ററിന് 6 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാട്ടൂർ സി.എച്ച്.സിയിലെ മതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ കലാകാരൻമാർക്ക്

വാദ്യോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് 2.85 ലക്ഷം രൂപയും വജ്രജൂബിലി ഫെല്ലോഷി

പിന് 3.60 ലക്ഷം രൂപയും വകയിരിത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഘടകസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഐ എസ് ഒ

വത്കരണത്തിനായുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് 23 ലക്ഷം രൂപയും

അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് .സമസ്ഥമേഖലയിലും തുക മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള 15,10,31227പ്രതീക്ഷിത വരവും

14,78,63,320 പ്രതീക്ഷിത ചെലവും 31,67,907 രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ്

അവതരിപ്പിച്ചത്.ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്മാർ, ബ്ലോക്ക് വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി

ചെയർ പേഴ്സൺ സുനിത മനോജ്, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ കാർത്തിക ജയൻ ,ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ്

കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ കിഷോർ പി ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ,

ജനപ്രതിനിധികൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, മറ്റു നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Advertisement