വേണുജിക്ക് കലാസാരഥി അവാർഡ്

39

കൂടിയാട്ടം ആചാര്യൻ വേണുജിയെ ജീവനകലയുടെ അന്തർദ്ദേശീയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കലാസാരഥി’ പുര

സ്കാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. “ദി ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് അന്തർദ്ദേശീയ ആസ്ഥാനമായ

ബാംഗ്ലൂരു കേന്ദ്രമാക്കി ജനുവരി 26 മുതൽ നാലു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാവം – അഭിനയത്തിന്റെ

ഔന്നത്യം’ എന്ന ദേശീയ കലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻഡ്യയുടെ നാനഭാഗത്തു നിന്നും തിര

ഞ്ഞെടുത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെയാണ് കലാസാരഥി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്.

ശാസ്ത്രീയസംഗീതം, ശാസ്ത്രീയനൃത്തം, ഉപകരണസംഗീതം, സുകുമാരകലകൾ, നാടോടികലകൾ

എന്നീ മേഖലകളിൽ നിന്നും ജീവനകലയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗുരുദേവ് രവിശങ്കറിന്റെ സാന്നി

ധ്യത്തിൽ ആണ് കലാപ്രവർത്തകർക്ക് ബഹുമതി നൽകി ആദരിക്കുക. പാരമ്പര്യ നാട്യകലയായ കൂടി

യാട്ടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് വേണുജിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം നൽകുവാൻ പരിഗണിച്ചത്.

Advertisement