ഉപനിഷദ് ഒരു കർമശാസ്ത്രം:നന്ദാത്മജാനന്ദ

18

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഉപനിഷദ് സൂക്തങ്ങളെ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് താ മറ്റുർ ശിവ ശങ്കൻ നായർ എന്ന ശിവേട്ടൻ നിച്ച് ഹിച്ചതെന്ന് പ്രബുദ്ധ . കേരളം പത്രാധിപർ സ്വാമി നന്ദാത്മജാനന്ദ പറഞ്ഞു . ഉപനിഷദ് ഉപാസകനായ . താ മറ്റുർ ശിവശങ്കരൻ നായർ അനുസ്മരണം ഉൽഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാമി ജി. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഭാരതീയ കലാക്ഷേത്രം ഹാളിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളത്തിൽ എം.പി.സുരേന്ദ്രൻ അധ്വ ക്ഷത വഹിച്ചു. ശിവശങ്കരൻ നായർ പരിത്യാഗിയായ ഒരു ആസ്വാന്മിക പ്രതിഭാസമായിരുന്നു. തന്റെ അഗാധമായ വിജ്ഞാന ബോധം, സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് പകരുകയാണ് ചെയ്തത്. ഫലം ഇച്ഛിക്കാ െത അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്തു. തന്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ് പ്രചാരകനായിരുന്നു ശിവേട്ടനെന്ന് സ്വാമിജി അനുസ്മരിച്ചു. ശി വേട്ടന്റെ കവിതകൾ ഹരി തോട്ടയ്ക്കാട്ട് ആലപിച്ചു. കടവല്ലൂർ അന്യോന്യത്തിൽ കടന്നിരുന്ന കോതമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിക്ക് ഉപഹാരം നൽകി. കോട്ടപ്പുറം മണികണ്ഠന്റെ ഉപനിഷദ് പാരായണവും സുരേഷ് ബാബു കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലത്തിന്റെ ഭഗവദ് ഗീതാപാരായണവും നടന്നു. സുനിൽ മാതൃപ്പിള്ളി എ.വി.രാജേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Advertisement