അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

39

മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിനായി ഇ ഗ്രാമസ്വരാജ് പോര്‍ട്ടല്‍ ജിയോടാഗിംഗിനും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുമായി പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്യപര്യമുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

യോഗ്യത

സംസ്ഥാന സാങ്കേതിക പരീക്ഷ കണ്‍ട്രോളര്‍/ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് നടത്തുന്ന മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമേഴ്‌സ്യല്‍ പ്രാക്ടീസ് (501) / ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആന്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് പാസ്സായിരിക്കണം.

അല്ലെങ്കില്‍

കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകള്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബിരുദവും ഒപ്പം ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാതെയുള്ള അംഗീകൃത ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അപ്ലിക്കേഷനോ പാസ്സായിരിക്കുകയും വേണം.

പ്രായപരിധി – 2021 ജനുവരി 1 ന് 18 നും 30 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം
അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണ്ട അവസാന തീയതി- 20.10.2021

അപേക്ഷകര്‍ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം നേരിട്ടോ /തപാല്‍ മുഖേനയോ പഞ്ചായത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പോസ്റ്റല്‍ അഡ്രസ്സ് – സെക്രട്ടറി മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മുരിയാട് പി ഒ , തൃശ്ശൂര്‍-680683
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍- 0480-2881154

Advertisement