ഒളിമ്പ്യൻ ഒ ചന്ദ്രശേഖരൻ അന്തരിച്ചു

65

ഒളിമ്പ്യൻ ഒ ചന്ദ്രശേഖരൻ അന്തരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്നും ലോക ഫുട്ബോളിനോളം വളർന്ന ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണികൂടി അന്തരിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഓടംമ്പിള്ളി കുടുംബാഗമാണ്.

Advertisement