ഡോൺ ഡോൺ ബോസ്കോ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് നൂറുമേനി ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ വിജയം

63
Advertisement

ഇരിങ്ങാലക്കുട: ഐ . സി എസ്. ഇ. ക്ലാസ് 10 ബോർഡ് തല പരീക്ഷയിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോൺ ബോസ്കോ സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടു കൂടിയ വിജയം.ഐ. എസ്. സി.ക്ലാസ് 12 ൽ 100 മേനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിജയവും ലഭിച്ചു ,ക്ലാസ് 10 ൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷനോടെ വിജയം നേടിയതിൽ. 16 വിദ്യാർഥികൾ ഫുൾ A+ ന് അർഹരാവുകയും അതിൽ ആഗ്നസ് റീജോ പാറയിൽ, സെയിൻ സാന്ദ്ര കെ എസ് എന്നിവർ. 99% മാർക്കോടെ സ്കൂൾ ടോപ്പേഴ്‌സാകുകയും ചെയ്തു. 45 വിദ്യാർഥികളിൽ 34 പേര് ഗ്രേഡ്-1ഉം ,11 പേര് ഗ്രേഡ് -2ഉം കരസ്‌ഥമാക്കി. ക്ലാസ് 12 ൽ, 100 മേനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിജയം നേടിയവരിൽ, 2 വിദ്യാർഥികൾ ഫുൾ A+ നു അർഹരാവുകയും കെവിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ 97% മാർക്കോടെ സ്കൂൾ ടോപ്പറാവുകയും, 11 പേര് ഗ്രേഡ്- 1 നേടുകയും, 5 പേര് ഗ്രേഡ്-2 ന് അർഹരാകുകയും ചെയ്തു.

Advertisement