പീച്ചാംപിള്ളിക്കോണം മുല്ലേക്കാട്ടുപറമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ മകൻ ഗോപാലൻ (76) നിര്യാതനായി

26

മാപ്രാണം :പീച്ചാംപിള്ളിക്കോണം മുല്ലേക്കാട്ടുപറമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ മകൻ ഗോപാലൻ (76) നിര്യാതനായി.വിശാലാക്ഷിയാണ് ഭാര്യ.മക്കൾ:ജിഷോർ,ജീലീഷ്.മരുമക്കൾ:ശ്രീജ,ജിഷ.സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി.

Advertisement