ഗ്രേറ്റർ മലബാർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ് പുരസ്കാരം ക്ലെയർ സി ജോണിന്

51

നെടുമ്പാൾ:അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രേറ്റർ മലബാർ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘വുമൺ ഇൻ ലീഡർഷിപ്’ പുരസ്കാരം കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ഥാപകയും മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറുമായ ക്ലെയർ സി ജോണിന് ലഭിച്ചു.വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹിക- സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ വഹിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിനാണ് അവാർഡ് സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച കഴിവുതെളിയിച്ച 15 പേർക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.യുവജന കൂട്ടായ്മയായ കൈറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകയും മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറും ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയർ സി ജോൺ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നെടുമ്പാൾ ചിറയത്ത് നാട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ സി. എ ജോണിന്റെയും സി.വി കൊച്ചു മേരിയുടെയും മകളാണ്.

Advertisement