കൃഷ്ണപ്രസാദിനും അഞ്ജലിക്കും വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ

287
Advertisement

നാലാം വിവാഹവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രസാദിനും അഞ്ജലിക്കും ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോട്ട് കോമിൻറെ വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ