ചെണ്ടമേളം അരങ്ങേറ്റം നടത്തി

148
Advertisement

അവിട്ടത്തൂര്‍ : അവിട്ടത്തൂര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍ പരിശീലനം നല്‍കിയ കുട്ടികളുടെ ചെണ്ടമേളം അവിട്ടത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്ര സന്നിധിയില്‍ നടന്നു.

Advertisement