സൂര്യ അംഗന്‍വാടി പരിസരം വൃത്തിയാക്കി

236

കാറളം: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 മത് ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10-ാം വാര്‍ഡിലെ സൂര്യ അംഗന്‍വാടി പരിസരം തരണനെല്ലുര്‍ കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും,നാട്ടുകാരും, വാര്‍ഡ് മെംമ്പര്‍ ശ്രീജിത്തും, അംഗന്‍വാടി പ്രവര്‍ത്തകരും, കുട്ടികളും കൂടി വൃത്തിയാക്കി

Advertisement