കാട്ടൂരിന് അഭിമാന നിമിഷം

134
Advertisement

പൊന്നനത്തമ്മ നമ്പർ 1 വള്ളം നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു.ഇന്ന് നടന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളിയിൽ ഇരുട്ടുകുത്തി ബി ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽ സഹോദരങ്ങളായ ജയൻ കാരഞ്ചിറയും ജിജീഷ് കാരഞ്ചിറയും കൂടി പണിത പൊന്നനത്തമ്മ നമ്പർ 1 വള്ളം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു.
വിജയിച്ച ടീമിൽ അംഗങ്ങളായ നീരജ് കാരഞ്ചിറ, ഷിജോ കാരഞ്ചിറ,ജയൻ കാരഞ്ചിറ ,ജിജീഷ് കാരഞ്ചിറക്കും അതോടൊപ്പം മുഴുവൻ ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഒരായിരം വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു…

Advertisement