ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒരു ആന പ്രാന്തനും ഉടലെടുക്കുന്നു:അടിക്കുറിപ്പ്-2 ലെ മത്സരത്തില്‍ ഗോകുല്‍ കര്‍ണ്ണന്‍ വിജയിയായി.

1692

ഇരിങ്ങാലക്കുട:ശ്രീകൂടല്‍മാണിക്യം ക്ഷേത്രോതസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡോട്കോം നടത്തിയ അടിക്കുറിപ്പ്-2 ലെ മത്സരത്തില്‍ ‘ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറും ഒരു ആന പ്രാന്തനും ഉടലെടുക്കുന്നു’ എന്നു അടിക്കുറിപ്പ് അയച്ച ഗോകുല്‍ കര്‍ണ്ണന്‍ വിജയിയായി.

Advertisement