സലിതയ്ക്കും ബിജോയ്ക്കും വിവാഹദിനത്തിന്റെ മംഗളാശംസകള്‍.

561
Advertisement

എട്ടാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സലിതയ്ക്കും ബിജോയ്ക്കും വിവാഹദിനത്തിന്റെ മംഗളാശംസകള്‍.

Advertisement