എളന്തോളി കുട്ടപ്പൻ ഭാര്യ കാളി കുട്ടി (92) നിര്യാതയായി

72

എളന്തോളി കുട്ടപ്പൻ ഭാര്യ കാളി കുട്ടി (92) നിര്യാതയായി.സംസ്കാരം വടൂകര ശ്മശാനത്തിൽവച്ച് നടത്തി. മക്കൾ:രാമകൃഷ്ണൻ(late),രാജൻ,ഭാനുമതി,നന്ദനൻ,കോമള.മരുമക്കൾ:പാർവതി(late),സുമംഗല,രാമചന്ദ്രൻ(late) ജ്യോതി,സുധാകരൻ

Advertisement