ഹയർസെക്കൻഡറി അഡ്മിഷന് 10% സംവരണം അഭിനന്ദനാർഹം-വാര്യർ സമാജം

91

ഇരിങ്ങാലക്കുട :മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക്സംവരണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത നയത്തിലെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഹയർ സെക്കൻഡറി അഡ്മിഷന് 10% അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്.സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ ഈ ഉത്തരവിനെ വാര്യർ സമാജം അഭിനന്ദിച്ചതായി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.വി.മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് എം.ആർ.ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.വി.ശങ്കരനുണ്ണി,എ.സി. സുരേഷ്,സി.ബി.എസ്.വാരിയർ,ആർ.രാജേഷ്, ജി.ശിവകുമാർഎന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വാര്യർ സമാജം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകൾ ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നത്.

Advertisement