കാലവർഷക്കെടുതി: കൺട്രോൾ റൂം സജ്ജമായി

56

ജില്ലയിൽ കാലവർഷം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിലും താലൂക്കുകളിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂീ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്ന നമ്പറുകൾ: കളക്ടറേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂം 1077 (ടോൾ ഫ്രീ) 0487 2462424, 9447074424, തൃശൂർ താലൂക്ക്: 0487 2331443, തലപ്പിള്ളി 04884-233226, മുകുന്ദപുരം 0480-2825259, ചാവക്കാട് 0487-2507350, കൊടുങ്ങല്ലൂർ 0480-2802336, ചാലക്കുടി 0480-2705800, കുന്നംകുളം 04885 225200, 225700,

Advertisement