റോഡ് ഗതാഗതം മുടങ്ങും

115

ഇരിങ്ങാലക്കുട :ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ റോഡിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നതിനാൽ ജൂലൈ 7 മുതൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ഈ റോഡിലൂടെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചു

Advertisement