കുലീപിനി മഹർഷിയുടെ യാഗം നടന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഹോമകുണ്ഡം കണ്ടെത്തി

515

ഇരിങ്ങാലക്കുട :കൂടൽമാണിക്യം കുലീപിനി തീർത്ഥക്കുള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ കുലീപിനി മഹർഷിയുടെ യാഗം നടന്നു എന്ന് കരുതുന്ന ഹോമകുണ്ഡം കണ്ടെത്തി.

Advertisement