കൊട്ടാട്ട് സെൻറ് ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ ജയ്സൺ എഫ്. സി. സി . ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് നിര്യാതയായി

79

കൊട്ടാട്ട് സെൻറ് ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കോൺവെന്റിലെ സിസ്റ്റർ ജയ്സൺ എഫ്. സി. സി . ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 2 മണിക്ക് നിര്യാതയായി. അന്ത്യകർമ്മം ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് കോൺവെന്റിൽ വെച്ച് നടത്തും.

Advertisement